Ngữ Pháp Tiếng Hàn

Các Động từ thường gặp

các đông từ tiếng hàn thường gặp trong giao tiếp tiếng hàn CẤU TRÚC NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN CƠ BẢN

Cấu trúc ngữ pháp tiêng hàn cần phải nhớ 


다면서요? - nghe nói là

Sử dụng khi hỏi nhằm xác nhận lại lời đã nghe từ người khác:


라고 하다 (được gọi là ~)

Học ngữ pháp tiếng hàn là quá trình học tập liên tục và xuyên suất , nếu học từ vựng tiếng hàn kết hợp với cấu trúc tiếng hàn để học từ vựng tiếng hàn 


던 dở (dở dang)~

Sử dụng trong trường hợp đang nói chuyện thì nhớ lại tình huống đã xảy ra trong quá khứ.